Płatności w gminie zielonki

Płatności w Urzędzie Gminy

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty za gospodarowanie odpadami,

- opłaty skarbowej,

- opłaty adiacenckiej,

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- opłaty za udostępnianie danych osobowych,

- opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości,

- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,